O nama

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu najstariji je medicinski fakultet u Republici Hrvatskoj. Ta nastavno-znanstvena ustanova organizira i izvodi nastavu dva integrirana (preddiplomski i diplomski) studija medicine (na hrvatskome i engleskome jeziku), Sveučilišni diplomski studij sestrinstva, tri doktorska studija (Biomedicina i zdravstvo, Biomedicine and Health Sciences, Neuroznanost), mnogobrojne poslijediplomske specijalističke studije i još veći broj organiziranih programa stalnog usavršavanja.  Programi s dugom tradicijiom nastavili su svoj razvoj slijedeći promjene u suvremenoj medicinskoj edukaciji, nacionalnim promjenama u znanosti i zdravstvu te su usklađeni s očekivanjima Europske unije. Sukladno potrebama u posljedenjm desetljeću uvode se i novi studijski programi.

o-nama-zgrada-medicinskog-fakulteta

Obrazovanje za stručno zvanje doktor medicine traje šest godina, dakle, dvanaest semestara. Važnost cjelovitog obrazovanja prepoznata je i u Bolonjskome procesu, tako da se studij izvodi integrirano. Gradivo iz različitih znanstvenih disciplina koje student mora naučiti tijekom studija grupirano je u pet skupina: općeobrazovni, temeljni medicinski, pretklinički, klinički i javno-zdravstveni predmeti. Njihov raspored po semestrima omogućuje optimalno usvajanje propisanih znanja i vještina. Oblici nastave su također prilagođeni što boljem usvajanju znanja i vještina. Zato je najmanje predavanja, puno je seminara i demonstracija, a najviše praktičnih vježbi, rada u kliničkim odjelima te u domovima zdravlja i na terenu. Tijekom cijelog studija održava se i nastava izbornih predmeta. Studenti uče rješavati konkretne probleme, primjenjujući znanja iz različitih područja istodobno.

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu najstariji je medicinski fakultet u Republici Hrvatskoj. Ta nastavno-znanstvena ustanova organizira i izvodi nastavu iz biomedicine i zdravstva, polje temeljnih, kliničkih i javnozdravstvenih znanosti, za stjecanje zvanja doktor medicine.

Student će prvo naučiti o fizičkim, kemijskim i biološkim osnovama života, a potom o građi i funkciji čovjekova tijela. Brojne funkcije tijela proučavaju se putem pokusa na laboratorijskim životinjama. Upoznaju se uzroci i razvoj bolesti, vrste i način djelovanja lijekova te pristup bolesniku i način pregleda. U kliničkim predmetima nastava se obavlja u kliničkim ustanovama gdje se uz krevet bolesnika uči o bolestima i njihovom liječenju. U javnozdravstvenim predmetima proučava se utjecaj okolišnih i društvenih činitelja na zdravlje.

Tijekom studija student se upoznaje s osnovama znanstvenih istraživanja, statistike i medicinske informatike, a može se uključiti u rad na znanstvenim projektima kod pojedinih istraživača. Na kraju studija polaže se završni ispit u kojem se provjerava sposobnost studenta da prepozna najvažnije bolesti i usmjeri bolesnika na najpravilnije liječenje i rehabilitaciju. Student završava studij izradom i obranom diplomskog rada.

Nakon završenog školovanja student dobiva diplomu doktora medicine.

Sveučilišni diplomski studij sestrinstva otvoren je u akademskoj godini 2011./12. Iako u Hrvatskoj postoji duga tradicija obrazovanja medicinskih sestara i primalja, nedovoljno je bila prepoznata potreba njihova osposobljavanja na sveučilišnim razinama obrazovanja. Završetak studija omogućuje daljnju izobrazbu na specijalističkim poslijediplomskim i doktorskim studijima. Time je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu pridonio novom statusu obrazovanja medicinskih sestara u Hrvatskoj omogućivši im stjevane kvalifikacije magistra i doktora znanosti.