Povjerenstvo za akademski integritet

Medicinski fakultet čvrsto vjeruje da napredak u znanstvenom razumijevanju ljudskog zdavlja i bolesti donosi jasnu korist i dobrobit cijelom čovječanstvu. Taj napredak se temelji na čestitom obavljanju znanstvenih istraživanja, istinitom i točnom prikazivanju nalaza istraživanja te kritičkom i odgovornom tumačenju tih nalaza.

Fakultet je svjestan činjenice da su i povremene nehotične pogreške i individualne razlike u tumačenju nalaza istraživanja prirodni i sastavni dio kreativnog procesa u znanosti. Međutim, Fakultet jasno ističe da su neprihvatljivi svi oblici prijevare u znanosti i znanstveno nedoličnog postupanja, a posebice prepisivanje (plagijarizam), izmišljanje (fabriciranje) i krivotvorenje (falsificiranje) rezultata istraživanja. Takvi postupci izravno ugrožavaju i vjerodostojnost i uspješnost i društveni ugled znanosti.

Samim činom stupanja u našu akademsku zajednicu, svi znanstvenici, nastavnici, suradnici i studenti Medicinskog fakulteta su preuzeli obvezu da u svim svojim aktivnostima održavaju najvišu razinu moralnog integriteta i etičnosti, te znanstvene i profesionalne čestitosti.

Fakultet u cijelosti prihvaća uobičajenu svjetsku praksu, prema kojoj je prvo i glavno mjesto istraživanja i rješavanja svakog mogućeg slučaja prijevare u znanosti i znanstveno nedoličnog postupanja ona ustanova i/ili ustrojbena jedinica ustanove u kojoj se dotično znanstveno istraživanje provodi. Stoga je Fakultet preuzeo obvezu da za sve članove naše akademske zajednice sastavi jasne i detaljne naputke o pravilnom i čestitom postupanju u znanosti, kao i pravila postupanja pri optužbama za znanstveno nedolično postupanje i prijevaru u znanosti. Fakultet sve akademske građane poziva na kontinuiranu primjenu te trajno poboljšavanje tih naputaka i pravila.

Obzirom na činjenicu da se nastava na našem Fakultetu (kao i na drugim svjetskim sveučilištima) temelji na suvremenoj znanosti (engl. evidence-based medicine), spomenuta pravila se na isti način primjenjuju i na primarne znanstvene publikacije i na sve ostale profesionalne publikacije članova Fakulteta, a osobito na knjige, nastavne tekstove te seminarske i ispitne esje i stručne i znanstvene radove studenata.

Sastav Povjerenstva za akademski integritet

Odluka FV – zamjena člana Povjerenstva za akademski integritet

 

Opća pravila o obavljanju znanstvenog, stručnog i nastavnog rada na Medicinskom fakultetu u Zagrebu

Pravila dobre akademske prakse za znanstveni rad na Medicinskom fakultetu

Pravila dobre akademske prakse pri pisanju, recenziranju i objavljivanju znanstvenih i stručnih publikacija

Pravila postupanja pri optužbama za znanstveno nedolično postupanje i prijevaru u znanosti

Odluka Dekana Medicinskog fakulteta od 07. prosinca 2006.

Pravilnik o Etičkom povjerenstvu

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti nastavnika, suradnika i studenata

Etički kodeks Sveučilišta u Zagrebu

Izvadak iz Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima RH

Izvadak iz Kaznenog zakona

MZOŠ: Standard uredničkog rada

MZOŠ: Etički postupnik za urednike