Specijalistički

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

MEDICINSKI FAKULTET 

raspisuje

NATJEČAJ

ZA UPIS NA SVEUČILIŠNE POSLIJEDIPLOMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE

U AKADEMSKOJ GODINI 2020./2021. 

 1. Abdominalna kirurgija – za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz abdominalne kirurgije
 2. Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina – za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine
 3. Dermatologija i venerologija – za doktore medicine sa završenom prvom godinom specijalizacije iz dermatologije i venerologije
 4. Dječja kirurgija – za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz dječje kirurgije. Poželjno je da su pristupnici završili najmanje jednu godinu specijalističkog programa.
 5. Endokrinologija i dijabetologija – za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz endokrinologije i dijabetologije (poželjno je da su završili najmanje dvije godine specijalističkog programa) i specijaliste interne medicine koji se nalaze na subspecijalizaciji iz endokrinologije i dijabetologije
 6. Fetalna medicina i opstetricija – za doktore medicine na specijalističkom usavršavanju iz ginekologije i opstetricije, pedijatrije, patologije ili anesteziologije i za doktore medicine na subspecijalističkom usavršavanju iz fetalne medicine i opstetricije i neonatologije
 7. Gastroenterologija – za doktore medicine na specijalističkom usavršavanju iz gastroenterologije, nakon završene druge godine specijalističkog usavršavanja, i za doktore medicine na usavršavanju iz drugih užih srodnih specijalizacija, uz odobrenje voditelja studija
 8. Hitna medicina – za doktore medicine i specijalizante hitne medicine koji se nalaze na višim godinama specijalizacije (do 35 polaznika)
 9. Infektologija – za doktore medicine s odobrenom specijalizacijom iz infektologije i pedijatrijske infektologije. Poželjno je (ali nije uvjet) da su pristupnici u drugoj ili višoj godini specijalističkog usavršavanja
 10. Internistička onkologija – a. – za doktore medicine koji se nalaze u drugoj polovici specijalističkog usavršavanja iz internističke onkologije, odnosno koji su završili najmanje 2,5 godine specijalističkog programa, b. – za doktore medicine specijaliste, koji se nalaze na usavršavanju iz užih specijalizacija: internistička onkologija, kirurška onkologija, ginekološka onkologija, pedijatrijska hematologija i onkologija, dermatološka onkologija, urološka onkologija, koji se žele dodatno usavršavati c. – za specijaliste obiteljske medicine ili doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz obiteljske medicine, koji se žele dodatno educirati iz područja onkologije
 11. Kardiologija – za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz kardiologije
 12. Klinička radiologija – za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz kliničke radiologije, nakon prve godine specijalističkog usavršavanja
 13. Laboratorijska imunologija – za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz laboratorijske imunologije. Studij mogu upisati i liječnici na specijalizaciji ili specijalisti srodnih laboratorijskih struka (patologije i citologije, laboratorijske medicine, transfuzijske medicine) i kliničkih struka, prije svega alergologije i kliničke imunologije, reumatologije, hematologije i pedijatrije
 14. Medicina rada i športa – za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz medicine rada i športa i imaju obavezu upisati odgovarajući poslijediplomski specijalistički studij (Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine, NN 100/11)
 15. Nefrologija – za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz nefrologije (završen plan specijalizacije u tzv. zajedničkom deblu)
 16. Neurokirurgija – za doktore medicine koji se nalaze na 4. godini specijalističkog usavršavanja iz neurokirurgije
 17. Neurologija – za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz neurologije, nakon prve godine specijalističkog usavršavanja
 18. Nuklearna medicina – za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz nuklearne medicine
 19. Obiteljska medicina*** – za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanja iz obiteljske medicine
 20. Oftalmologija i optometrija – za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz oftalmologije i optometrije
 21. Onkologija i radioterapija – za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz onkologije i radioterapije nakon druge godine specijalističkog usavršavanja, i za doktore medicine na usavršavanju iz užih specijalizacija: kirurška onkologija, ginekološka onkologija, pedijatrijska hematologija i onkologija, dermatološka onkologija, urološka onkologija
 22. Pedijatrija – za doktore medicine i dvije godine obavljenog dijela specijalizacije iz pedijatrije. Kandidati drugih struka, koji se nalaze na subspecijalizaciji, moraju imati položen specijalistički ispit iz svoje temeljne specijalizacije
 23. Psihijatrija – za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz psihijatrije
 24. Psihoterapija – za liječnike specijaliste psihijatre, specijalizante iz psihijatrije i liječnike drugih profila
 25. Reumatologija – za doktore medicine koji se nalazi na specijalističkom usavršavanju iz reumatologije, specijaliste i specijalizante iz opće interne, pedijatrije, pulmologije, alergologije i kliničke imunologije, fizikalne medicine, dermatologije i venerologije, obiteljske medicine i medicine rada te laboratorijske medicine i laboratorijske imunologije
 26. Školska i adolescentna medicina – za doktore medicine, specijalizante školske medicine ili školske i adolescentne medicine, kao i liječnike specijaliste pedijatrije i obiteljske medicine kao dio subspecijalističkog usavršavanja

Upis na studij

Odluku o upisu na studij donosi Fakultetsko vijeće na prijedlog voditelja studija i odgovarajuće katedre.

Prijava

Kandidati mogu osobno predati u Urudžbeni zapisnik ili poslati poštom propisani obrazac za prijavu i svu dokumentaciju navedenu u tekstu natječaja. Prijave koje nisu u skladu s uputama ili nisu potpune neće se uzimati u obzir.

Obrazac za prijavu – ISPUNJAVA SE ONLINEhttps://phd.mef.hr/studij/prijava

Kad obrazac ispunite, OBAVEZNO ISPRINTAJTE, POTPIŠITE I PRILOŽITE OSTATKU DOKUMENATA!!!

Prilozi uz prijavu:

 1. ovjerena preslika diplome o završenom integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju medicine (za diplomirane doktore medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obična kopija)
 2. rješenje o specijalizaciji ili subspecijalizaciji (preslika)
 3. izjava ustanove o plaćanju troškova školarine ili vlastita pismena izjava pristupnika ako će osobno snositi troškove školarine
 4. ovjeren prosjek ocjena diplomskog studija (za diplomirane doktore medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obična kopija)
 5. preslika domovnice ili dokaza o državljanstvu za strane državljane
 6. upravna pristojba (biljeg) u vrijednosti 20kn ili dokaz o elektroničkoj uplati upravne pristojbe (biljega) na broj računa Državnog proračuna: IBAN HR1210010051863000160, model 64, poziv na broj: 5002-47107-OIB
 7. preslika osobne iskaznice ili putovnice
 8. potvrda o promjeni imena/prezimena ako se razlikuje od onoga na ostalim dokumentima

PRIJAVU s priloženim dokumentima treba poslati na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Odsjek za poslijediplomske studije, “Natječaj – specijalistički studij”, Šalata 3b, 10000 Zagreb.

ŠKOLARINA ZA UPIS u ak. god. 2020./2021. iznosi: 12.000,00 kuna.

Školarina se plaća u cijelosti.

Trošak prijave, ocjene i obrane završnog specijalističkog rada studenti plaćaju na temelju odluke Fakultetskog vijeća važeće u trenutku prijave završnog rada.

Osobe koje su stekle kvalifikaciju u inozemstvu dužne su prethodno na Sveučilištu u Zagrebu ishoditi akademsko priznavanje akademske kvalifikacije stečene u inozemstvu. Svi strani studenti koji će upisivati poslijediplomski studij na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu imaju obvezu uplatiti osiguranje u slučaju nesreće i zdravstveno osiguranje.

Pojmovi koji se koriste u ovom Natječaju koji imaju rodni značaj, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA JE 30. rujna 2020.

***ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA STUDIJ “OBITELJSKA MEDICINA” JE 31. siječnja 2021.