Diplomski

Na Medicinskom fakultetu studenti se školuju za zvanje liječnika opće medicine, odnosno liječnika osposobljenog za poslove primarne zdravstvene zaštite. Nakon završena studija student stječe zvanje doktora medicine.

Studij medicine traje 6 godina, odnosno 12 semestara, a može se pohađati samo kao redoviti studij.

Obrazovanje za stručno zvanje doktora medicine obuhvaća obavezne općeobrazovne predmete (tzv. premedicina) i četiri osnovne skupine obaveznih stručnih predmeta, tzv. temeljne medicine, pretkliničke, kliničke i javnozdravstvene predmete. Nastava se obavlja u manjoj mjeri u obliku predavanja, a većim dijelom putem vježbi, seminara, demonstarcija, konzultacija, kliničkih vizita, rada u kliničkim odjelima i u domovima zdravlja, dežurstvima i terenskom praksom, dakle praktčnom nastavom.

Praktičnom nastavom na Fakultetu smatraju se vježbe, hospitiranje, nastavne vizite, kliničke i kliničko-patološke konferencije, stručna praksa, terenski rad i drugi oblici nastave koji omogućuju stjecanje propisanog znanja i vještina.

Studenti imaju pravo i dužnost da sudjeluju u svim oblicima nastave na način propisan odredbama pravilnika o dodiplomskom studiju.

Broj studenata u skupini za pojedine oblike nastave određuje se pravilnikom o studiju.

Ukupne obveze redovitih studenata u nastavi na Fakultetu mogu biti u prosjeku najmanje 20 sati, a najviše 30 sati tjedno.

Praktična klinička nastava ustrojava se i izvodi izvan gore navedene satnice.

Nastava i izvannastavne aktivnosti studenata iz tjelesne i zdravstvene kulture ustrojavaju se i izvode izvan prethodno navedena satnice i obvezatna je u prvoj i drugoj godini studija, kao neobvezatan (fakultativan) predmet upisuje se u ostalim godinama studija.