Etička povjerenstva

Fakultet je u akademskoj godini 2006./2007. uložio velik trud u osnaživanje i promicanje etičkih načela, akademskog integriteta i pravila odgovornog postupanja u znanosti, što je dovelo i do određenih organizacijskih promjena te promjene postojećih i usvajanja niza novih općih akata Fakulteta.

Prije svega, osnovano je Središnje etičko povjerenstvo (po uzoru na “Institutional Review Board” većine američkih i europskih sveučilišta), koje obuhvaća dva stručna povjerenstva Fakultetskog vijeća i dvije Radne skupine:

Sastav Etičkog povjerenstva

Sastav Radne skupine Etičkog povjerenstva za biomedicinska istraživanja

Odluka Fakultetskog vijeća o imenovanju nove članice

Sastav Povjerenstva za dobrobit životinja

Sastav Povjerenstva za akademski integritet

Usvojen je i novi Pravilnik o stegovnoj odgovornosti nastavnika, suradnika i studenata (koji je stupio na snagu 07. travnja 2007.), a na sjednici Fakultetskog vijeća od 17. srpnja 2007. su usvojena četiri važna nova dokumenta:

Opća pravila o obavljanju znanstvenog, stručnog i nastavnog rada na Medicinskom fakultetu u Zagrebu

Pravila dobre akademske prakse za znanstveni rad na Medicinskom fakultetu

Pravila dobre akademske prakse pri pisanju, recenziranju i objavljivanju znanstvenih i stručnih publikacija

Pravila postupanja pri optužbama za znanstveno nedolično postupanje i prijevaru u znanosti

 

U tijeku je izrada sličnih novih dokumenata za reguliranje sukoba interesa, sukoba obveza, autorskih i srodnih prava, prava pri patentiranju, licenciranju i sl. Nadalje, rad Etičkog povjerenstva i Radnih skupina unaprijeđeni su izradom niza novih obrazaca za prijavu znanstvenih programa i projekata te prijavu prijedloga disertacija, a prema Etičkom kodeksu Sveučilišta u Zagrebu.

Etički kodeks Sveučilišta u Zagrebu