Odbor za doktorske radove i znanstvena zvanja

Odbor za disertacije je stalno stručno povjerenstvo Fakultetskog vijeća koje ujednačava mjerila i koordinira aktivnosti u postupku stjecanja akademskog stupnja doktora znanosti od trenutka prijave prijedloga disertacije do javne obrane gotove disertacije i promocije na Sveučilištu u Zagrebu.

Sva službena komunikacija s Odborom se odvija preko urudžbenog zapisnika Medicinskog fakulteta (Šalata 3, zgrada dekanata), a administrativna tajnica Odbora je gospođa Maja Budanko (Šalata 3, I. kat, soba 119, tel.: 4566-971, e-mail: maja.budanko@mef.hr).

Sastav Odbora za doktorske radove i znanstvena zvanja

RASPORED SJEDNICA ODBORA ZA DISERTACIJE I JAVNIH RASPRAVA O PRIJEDLOZIMA DISERTACIJA U 2018 – 2019

Izvadak iz Pravilnika o poslijediplomskim studijima